چیشتی موجه ویر

ئیــمـــــشه‌و دیـــاره‌ن بانــــگم بــێ شـه‌رمه‌ن

زایــــه‌ڵه‌ی سه‌متوور کــه‌له‌م وه‌ گــــه‌رمــه‌ن

صــــه‌دای زیل و به‌م مـه‌ینه‌ت صه‌د ته‌رزه‌ن

خه‌فه‌ت شـــــــادیشه‌ن خــه‌م ده‌مـــاخ به‌رزه‌ن

هۆشم بێ هۆشــه‌ن فــامــم قـــامـــهت قـــــاخ

بــۆی دووری ئـــازیــز مـه‌یـــۆم نــــه‌ ده‌ماخ

نــه‌ی چـــی دره‌نگـه ن سا مــــه‌که‌ر دره‌نگ

فـیدای پــه‌نجه ت بام نه‌ی بـــــاوه‌ر وه ده‌نگ

هه‌ر تـــه‌رزێ پــه‌ی وێـش بـکــــه‌رۆ ڕازێ

گــێــرۆ نه ده‌روون هه‌ر ســــازێ گــــــازێ

بــجـۆشــۆ هـه‌ر کـه‌س وه قه‌د ناڵــــه‌ی وێش

 بــنــۆشـۆ هـه‌ر کـه‌س وه پیـــــاڵــــه‌ی وێش

جــه‌لای هــه‌ر گــه‌ردێ وه صــــه‌دایــێــوه‌ن

ده‌وای هــــه‌ر ده‌ردێ وه نــــــــــه‌وایــــێوه‌ن

هــــه‌ر مــــه‌قــــامــێوه‌ت جگــه‌ر تاون بــــۆ

طــــــــفـــلی بــێــچـــاره‌ی دڵان لاون بــــــۆ

ئــــه‌و صــه‌دای ده‌رده خــه‌ێلی دڵکه‌ش بــــۆ

دڵ طــفـلان ئــاسـا بـه‌ڵـــــکـم دڵ وه‌ش بــــۆ

هه‌ی په‌شێوی‌ی هوش هه‌ی شــێـــــویای فام

هه‌ی عه‌قـل عــه‌بــه‌س هه‌ی خـــــه‌یـاڵ خام

مــن و دڵ وه‌شــی و صــــه‌فــــایی که‌رده‌ن

هوونی‌ی یه‌کتــه‌ریــــن تا وه ڕۆی مه‌رده‌ن

سا ده‌ی صاحیب نه‌ی ڕیشه‌ی دڵ که‌ر په‌ی

تالیم ده‌ر ئه‌ی فـــــه‌رد وه نه‌زمه‌کــه‌ی نه‌ی

ئیمشه‌و وه هه‌ر حــــاڵ شه‌و وه ڕۆ به‌روون

ئه‌ی خوا سا مه‌رگێ سه‌حه‌ر چێش که‌روون

 

 

 

باعث وجــــوود  جــــه مــــاه تا مـاهــــــی

ده‌لــیــــل اثـــبـــات صنــع ئــیــــلاهـــــــی

ضـــیـای بـینـــایـیــم، نـــــوور چـه‌مــــانـم

ســـه‌رمــایــه‌ی حــه‌یــات دیــن و ئـیمــانـم

مـــن وێــم مـــزانوو بــێ ئـه‌مریم کـه‌رده‌ن

اطــــاعــه‌ی فــه‌رمان عـه‌بـدیم نـه‌بــه‌رده‌ن

عــــومــرم ســـه‌راپــا غــه‌رق غـــه‌فڵه‌ته‌ن

زاد ئــــاخـــــرم بــــار خـــه‌جـــڵــــه‌تـــه‌ن

‌بـــه‌ڵام مــشیـۆ تــۆ وه فـه‌ضله‌کــه‌ی وێـت

کـــرده‌ی مـن نـه‌بــۆ بـه‌هــانــه پـــه‌رێـــت

اغــماض کــه‌ی جـه گرد نابه‌کاری‌ی مــن

جـــه ڕوو سیـایـی و بـه‌د کـرداری‌ی مــن

پـــه‌ی مـــن کــافـیــه‌ن ئــه‌ی گــرد انفعال

بـــۆ بــه ره‌م وێــت بــکــه‌ره‌م پــامــــــاڵ

مـــه‌دیـــه‌وه تـــۆمــار کـــرده‌ی ویـه‌رده‌م

بــدیـه وه زه‌ردی‌ی رۆخسار ئـــــاوه‌رده‌م

هــه‌ر چــه‌ند شایسته‌ی عه‌فوت نه‌داروون

ڕووی شه‌رمه‌نده‌گی وه ده‌رگات ماروون

جــــه بــه‌حــر کــه‌ره‌م بــێ بــه‌شم مه‌که‌ر

شـــه‌ڕ نــه‌فـــسـانــی جـه راگــه‌م لا بــه‌ر

تــــا بـــه فــه‌ضـــڵ وێــت بــوانــیمـــه‌وه

جــه ده‌س هـــه‌وای نــه‌فــــس بـسانیمه‌وه

بــه‌ڵــکــم جه‌ی ئاخر په‌ی وێم فکرێ که‌م

تــه‌داره‌ک په‌ی چــه‌ند ته‌زبێح ذکرێ که‌م

بــه‌ڵام بـه‌و شــه‌رته چه‌نـه‌م قـه‌بووڵ که‌ی

به‌هانه‌ی ئه‌سباب عه‌فوم وصــووڵ کــه‌ی

نــه‌فــس بــه‌د کــردار بــێ دین به‌د به‌خت

شـــووم ســـه‌ردان خــــه‌یــاڵان ســه‌خــت

پـــه‌ی چــێـش عــاده‌تت وه گـوناه که‌رده‌ن

ژار مــه‌حــروومـتی‌ی ڕه‌حـمه‌تت وه‌رده‌ن

ڕاگـــه‌ی حــه‌قــیقــه‌ت جــه ویرت شـیه‌ن

یــادت پــه‌ی مــه‌حــبـووب حه‌قێقی نی‌یه‌ن

مــوطـن ئـه‌صیــلت نـه خــــاتـــر لـــــوان

مــێـــخ مـوبـه‌ـتت نه رووی خــاک کوان؟

دایــم گــرفـتــار ئــاره‌زووی خــــامــــــی

یـــه‌کــسـانـه‌ن پــه‌رێـت نـێکـی و به‌دنامی

گــا خــه‌ریــک ده‌رد هـــه‌وای مــه‌جـازی

گــا مــه‌شــغـووڵ کـــه‌سـب کـبــرو نیازی

گــا غــه‌رق هــه‌وای وه‌صــــل نــــازاری

گــا حـیـره‌ت زه‌ده‌ی ڕوخــــسـار یــــاری

هـیـچ هــۆشـت نی‌یـه‌ن حه‌ق خه‌به‌رداره‌ن

فـــه‌ردا ڕۆی حـیـسـاب مـیــزان کــــاره‌ن

فـــیـکــرێ کــــــه‌ره‌وه واده‌ی لـــواتــــه‌ن

وه‌خــت شــێــویـای شـــه‌وق ســـه‌وداتــه‌ن

بـــاوه‌ره وه ده‌س زادێ پـــــه‌ی ســه‌فــــه‌ر

وێـــت نـــه‌و ســـه‌فه‌ردا بـێ تــۆشه مه‌که‌ر

وه ده‌رگــای حــه‌ق بــه‌ر ڕووی په‌شیمانی

عــوزر ئــاوه‌ری کــه‌ر کـــرده‌ی نــادانـی

بــه‌ڵ لــیـبـاس عــه‌فــو بـکــه‌رۆت خه‌ڵات

جــه وه‌خــت مــه‌رده‌ن بــده‌رۆت نـه‌جــات

وه نــه‌صـیـوت بــۆ ســـه‌رمــایــه‌ی ئـیمان

نـه‌وی وه ڕیـش خـه‌نــد سوخریه‌ی شه‌یتان

وه ڕۆی مـــه‌حـشــه‌ردا بـگــێـڵــی دڵـــشاد

جـــه‌قــه‌یــد عـــصـیــان دڵـــت بـــۆ ئـازاد

 

 

 

 

ئاره زوو مه نــدیـم جـه حه د ویه رده ن

فــراوان خــــه ێلی تاسه ی تـۆم کـــه رده ن

قـیبله م: به و ئه حه د بی هــه مـتـای فــه رده ن

ســـه و گــه ند یه کــێوه ن چــه نـی تـــۆم وه رده ن

فـــکــر و خـه یــاڵان وه ســــواسـه ی وه فـــات

دایــم نـه دڵــه ن نـه رووی ســـه ر بـســـات

شـــــه وان تـا وه ڕۆ فــکــرم جه لاته ن

ڕوح  ڕه وانــــــم نـــه خـــــــــــاک پــاتــه ن

قـــاڵـــبـم بـــی ڕوح ئــه روام نــــه مــه نـــــده ن

مــــن دان حــه یـــات زیـنـــده گــــیــــم کــــه نـــده ن

نـامــت چـــون ئــه وراد ســـۆبــــح و ئــێـــواران

مــوانــووش وه گــه رم جــه پــای دیـــواران

چــــه مــــم چـون شـاباز وێـڵ شکـار بــۆ

دایــم بــاڵ پـــه ر واز نــه ســه ر دیـــار بـــۆ

جـــــه ســه ر قـــــه لاوه مـه گـــێـــڵوون په ی تـۆ

ده ک دیـــده م هـــه ر دوو صــــه د جــار فــدێــت بــۆ

ئـــامـــان هـــه ی ئــــــازیـــــــز بـیـنــایی چــــاوان

 گـــــلـه م هــــه ن جــــه تــۆ خــه ێلی فراوان

یانی چێش مه یلت فه رامووش که رده ن

مــه ر باده ت نه جام بێ شه رتـی وه رده ن؟

وه ر نـــه یــانــێ چێــش نــــه جــــــاران جـارێ

خــــه بـــه ر نــه پــــه رســـی جـــــــه ڕا ویـــــارێ؟

ئـــــومـێـــدم ئـێــده ن ئـــامـــانــــه ن ئـــــامـــان

جــــه ی فــیــشته ر نــاسۆڕ نه وزی زامـان

ئــه حــوال حاڵات شه رت و وه فـاکه ت

بــــــکــیــانــه پـه ریــم تو بی خــودا که ت

نــه ســاڵ و نــه مــاه نــه حه فـتــه و نه شه ۆ

نــــــه ســـاتـــێ ئــــارام نــه ده قــێـــقــه خــــــه ۆ

نــمــه شــۆم نــه چــه م دیــده م نــــه دووریت

هه ر ده م موانوون ئاخ جه مه هجووریت

ئیسه کێ تـــاقــــه ت دووری تۆ دارۆ؟

ده ک به رق عه زه ب جه جه سـه م وارۆ

به ســه رگــه ردت بــام ئـه رواحـه که ی وێم

جـــــواب صـــه رێـــح بــکـــیـــانــــــه پـــه رێـــم

 

 

 

 

ئــــازیــز دیـــــاره ن واده ی لـــــوامـــــــه ن

ئــــه ڵـــــوه دای ئــــاخــر ئـــه وه نـامـامـه ن

ده و ڵــه تــه کـه ی وه صـڵ پا نـه زه واڵـه ن

جـــارێـو تــه ر دیـده ن بــاڵات مــه حـاڵــه ن

ســـا دڵـــم وه ش کـــه ر وه ئــێـــلـتــێــفـاتــێ

بــــدیـــه وه لاوه بــویــنـــووت ســـــــاتـــــێ

بـــا بــه یــۆ شــنۆی شـــیریــن ڕازه کـــه ت

گـــۆش ده رۆ لادێ مه یـنه ت گـــازه کـه ت

ئــــاخر سه فـــه ره ن ڕا خــه یـلی دووره ن

مــــه نـزڵ بێ پـایـان تــۆشـــــه زه رووره ن

دیـــنـت تــۆشـــه ی چه م مه یلت تۆشه ی دڵ

ڕازت تــۆشـه ی گــۆش مـــه نزڵ وه مه نزڵ

کـێ زانــۆ چـــۆن بـــۆ ئـــه ی دنــیای فــانـی

بـــا بـبۆ نـــه بــــه یـــن گـــــه ردن ئـــازادی

مـــن شــه وێ نــالـــه م جـــۆش ئـاوه رده بـۆ

ســــه گـی ئــاسـانـه ت بـێـدار کــــــه رده بـۆ

یـــا نــاسـته بـــۆ ســه یــل دیــده م نه فـه سێ

نــه ســیم گـــه رد پــات بـه رۆ په ی که سێ

جـــه مـیـنت زه حـمــه ت نــیگــــام کـــێشا بۆ

کــــه ف پــات وه خار دیـــــــــده م ئـــێشا بـۆ

یــــا کـــه رده بــــۆ دڵ دێـــوانـه ی دڵ ته نـگ

وه خــــت نـــیشـانــه ی دڵان په ی خه ده نگ

پــه لــه پـه ل په ی زه وق زامــێ وه تــیـرت

ئـــازار دا بــۆ تـــــــای زوڵـــف زه نـجــیــــرت

یــــا خــۆ تـــۆ دابۆت وه دڵ مه زه ی مه رگ

تـــیر خـــه ده نـگـــت دا بۆ نه توی جـــه رگ

یــــا مــه رده بـــۆت دڵ دێــــوانـــه ی دڵـــگیر

جـــــه تــیر ئـــه نــدازی که رده بۆت ته قصیر

یـــا نــــه دابــــوت تـــــۆز گـــه رد پـــاڵاکه ت

پـــه رێ سۆرمـه ی چه م سفـــته ی باڵاکــه ت

تـــۆ بـــویـــه ر جــه مــن، مـــن زوو ویه ردم

هــیممه ت بــۆ ها ژار مه حــروومیت وه ردم

چه پگه رد په ی دووریت شانا مـۆره ی نه رد

وه ظــاهـر "بــانـــه" ش وه بــه هــانـه کــه رد

 

تـــا فـــه ڵــــه ک پــه یـمـان نــه بــه هـــانه بـۆ

ئــــه ر صـــه د بــانـــه بـــۆ باز شــۆکرانه بۆ

ئــه ر فــــــرصه تــش دا پـه ی دڵ خه مـینـــت

عــــۆمــرێ دووبــاره ن جــارێــۆ تـه ر دینت

 وه ر نــاسـتـش ئـــازیـــز تـــۆ وه سـڵامــه ت

دیـــده ن دیـــــدار کـــه وت ئـــه و قـــیامـه ت

 

 

 

 

پــــێشانیم هـــه وه س زانـــــــــووش جـــــــــازمه ن

تــــه عـظـیــم جـــه نــاب پـــــیـری لازمـــه ن

بــاڵا که رده وه مـه یل ئــه و لای پــه ســـتــی

وردیــکـــــلانـه ن ده روازه ی هــــه ســــتــی

مـه عــدوومی! کـرده ی به دی هـه زار ته رز

زانــووی ئـــومـــێـــدت نـاوه رو ئـه و لــه رز

ئـــه و کـه س مـزانـوو سـتـــاره ن ئــــــــــارۆ

جه و بوزورگ ته ره ن شه و ئه و ڕۆت نارۆ

سـفـیـدیـت قـه ڵغـان پـه ی ڕووی ســـــیات بـۆ

که مـانـیـت شــه فـیـع پــه ی تـیـر دیــات بــــۆ

نــمـه بـــۆ پـیـری و تـــــــه ن نـاتـــه وانــیـــت

وه ی دوو فـــه رده وه ئــاو ده س جـوانــیـــت:

عه زابم ئـــه ر صه د جه حه د بـه رشی یـه ن

جـــه ڕوو ســیـایـیــم گــــرانـته ر نــی یــــه ن

مـــن کــه خــه جــاڵــه ت خـــزمه ت ئـاما پێم

جــه هــه نـم صــه د ساڵ دۆزه خ بــۆ وه جـێم

مــۆطـــرب بــــۆ وه داد دڵــــگــیـریـــمـــه وه

پـــیـــــری هـــا ئـــامــــا وه پــیــری مـــــه وه

نــــه وات وێــــرانـــه ی دڵ کــــه رۆ ئــــــاوا

چــــه نـــی بــــه سته ی فـه رد بـێـساران مـاوا

"ئـــیــنــه گـرد جه وه خـت نادانـیـم بی یـه ن"

"فـــه صڵ سـه ر مه سـتـی‌ی جوانــیم بی یه ن"

"ئــیسـه ها جـــه گـــشت پــه شـیمـانــیم به رد"

"واده ی پـــیــریــمـــه ن جــوانــیــم ویـــه رد"

"کـــۆچ دوایـیـمـــه ن یـــــاوانــــم نــــۆبــــــه"

"نـۆبــــه ی تـۆبـــه مـــه ن کـه ره م دار تۆبه"

 

 

+ نوشته شده در  پانزدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 22:23  توسط فرشید پیری |